g001: Manifest P.V.K.
technika: sucha ihla
rozmer: 70x100 cm
g002: Kurt
technika: kameňodruk
rozmer: 50x70 cm
g003: Andy
technika: kameňodruk
rozmer: 50x60 cm
g004: Simbol
technika: kameňodruk
rozmer: 60x45 cm
g005: Dva ricki
technika: sitodruk
rozmer: 80x60 cm
g006: Dumece ľudze?
technika: kameňodruk + šablona
rozmer: 60x42 cm
g007: Kompromis
technika: kameňodruk
rozmer: 50x70 cm
g008: Benny Hill
technika: kameňodruk + šablona
rozmer: 45x85 cm
g009: Freddy & hadi
technika: kameňodruk + šablona
rozmer: 50x70 cm
g010: Bank Marylin
technika: kameňodruk
rozmer: 60x45 cm
g011: Bank Andy
technika: kameňodruk
rozmer: 60x45 cm
g012: Bank Elvis
technika: kameňodruk
rozmer: 60x45 cm
g013: John
technika: kameňodruk + šablona
rozmer: 70x100 cm
g014: Trojo statečne i ona
technika: kameňodruk + šablona
rozmer: 50x70 cm
g015: Lenoniada
technika: kameňodruk + šablóna
rozmer: 50x70 cm
g016: Šumna
technika: sucha ihla
rozmer: 8,5x5,5 cm
g017: Varošom opiti
technika: sucha ihla
rozmer: 7x7 cm
g018: Rano
technika: sucha ihla
rozmer: 8,5x5,5 cm
g019: Hore-dole
technika: sucha ihla
rozmer: 40x30 cm
g020: Manifest ch.
technika: kameňodruk
rozmer: 70x100 cm
g021: Noha
technika: sucha ihla
rozmer: 60x45 cm